Παρασκευή, 14 Απριλίου 2006

Ιδρύεται Ένωση Προσώπων

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 

 

Ιδρύεται Ένωση Προσώπων με την επωνυμία «Ένωση Προσώπων για την προστασία των ελεύθερων χώρων και των Δημόσιων  αγαθών του Ναυπλίου» και έδρα το Ναύπλιο

Σκοποί: Η Ένωση Προσώπων δραστηριοποιείται:

-   για την προστασία όλων των χώρων που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς από το σχέδιο πόλης.

-    για την προστασία της κοινοχρησίας των ακτών, των πλατειών των δρόμων και των άλλων κοινοχρήστων χώρων της πόλης.

-     για την εξεύρεση νέων χώρων που θα δοθούν στην κοινή χρήση μέσα από απαλλοτριώσεις ή ανταλλαγές οικοπέδων.

-  για τη δημιουργία πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών ποδηλατοδρόμων  και την εύρυθμη λειτουργία τους.

-       για την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.

Μέσα: Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών η Ένωση Προσώπων:

-         συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς στο νομό και ευρύτερα

-         συνεργάζεται με άλλους συνδικαλιστικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς.

-         διοργανώνει εκδηλώσεις κάθε μορφής (συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, συζητήσεις, ομιλίες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ.  

-         εκδίδει διάφορα έντυπα (περιοδικά κλπ.)

-         δημιουργεί σχετική ιστοσελίδα και συνεργάζεται με αντίστοιχες ιστοσελίδες

-         καταθέτει στα αρμόδια Δικαστήρια προσφυγές, αιτήσεις ακυρώσεως, αγωγές κλπ. για την επίτευξη των παραπάνω στόχων

Μέλη: Μέλη της Ένωσης Προσώπων μπορούν να γίνουν όλοι όσοι κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στο Ναύπλιο και αποδέχονται τους σκοπούς και τα μέσα για την υλοποίησή της. Για την εγγραφή κάποιου ως μέλους αποφασίζει ομόφωνα η πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Προσώπων.

Διοίκηση:

-         Η Ένωση Προσώπων διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και η θητεία της είναι ετήσια.

-          Ανώτατο όργανό της Ένωσης Προσώπων είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της, η οποία συγκαλείται μια φορά το δίμηνο. Η γενική συνέλευση των μελών έχει απαρτία, όταν συμμετέχουν σ’ αυτή το 50% των μελών της Ένωσης Προσώπων. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται μια βδομάδα αργότερα με οποιαδήποτε απαρτία.

Πόροι: πόροι της ένωσης είναι:

-         οι εισφορές των μελών της

-         οι δωρεές, εφόσον αυτές γίνουν αποδεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή

-         οι ενισχύσεις από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς.

Διάρκεια:  Η Ένωση Προσώπων ιδρύεται για αόριστο χρόνο. Λύεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων μελών.

 

Ναύπλιο 14-4-2006